windows-1250

Kristove cesty

+

Kristove cesty, spiritualita a zem:
Cesty Ježiša Krista, jeho príspevky k ľudskému vedomiu a zmenám ľudstva a Zeme: Nezávislá informačná stránka s novými hľadiskami z mnohých oblastí, skúseností a výskumu; s praktickými pokynmi pre osobný rozvoj.

Toto je slovenská verzia.

.

Tu na internete je tento rozsiahly spis voľne kompletne voľne prístupný a možno ho vytlačiť.

Časť 1a: Kapitoly 1-15 ku krokom Evanjelií, narodenie Ježiša - Lazár.

Časť 1b: Kapitoly 16-25 ku krokom v Evanjeliách, história utrpenia - Turíce.

Časť 2: 12 kapitol k Zjaveniu apoštola Jána a záverečná kapitola „Kresťanskosť“ a tabuľka.

Časť 3: Ďalšie témy, okrem iného etika, prírodné vedy, modlitba, … .

Časť 4: Starý zákon a príspevky k dialógu s inými nábozenstvami okrem iného Ježiš a Islam, Budhismus, Hinduizmus, taoizmus a konfucianizmus … .

Aktualizácie sú aj na starších stránkach.

 -

Tieto stránky a rôzne teologické smery cirkevných dejín.

Metodické pokyny k meditačnej praxi.

 Náboženstvo ako spätná väzba človeka s Bohom na cestách s Ježišom Kristom.

K pápežovi Jánovi Pavlovi II. a k ďalšej ceste katolíckej cirkvi.

Nárek ako možná súčasť kresťanskej praxe

  Nainštalovať a vytlačiť: vylepšená verzia pdf, 909 kB, 115 stránok;  (žiada si program Acrobat Reader 5/6/7/8..., možno ho stiahnuť bezplatne);
Verzia Word.DOC.

Pomoc pre autokontrolu pri práci s hlavnými textami Kristove cesty

Upozornenie: autorské práva, e-mail.

 Privacy

 Toto je domovská stránka http://www.ways-of-christ.com/sk

Zatiaľ vyšlo v týchto jazykoch: angličtina: http://www.ways-of-christ.net - často aktualizované, nemecky - priebežne aktualizované českej verzii; ;  ďalšie jazyky

 

Uvedený text, na ktorý môžete kliknúť, obsahuje kapitoly: Časť 1: Úvod do zmyslu a použitia tohto textu s metodickými pokynmi o. i. na meditáciu, „Na začiatku bolo Slovo“ „a Slovo sa telom stalo“, „Ježiš z Nazaretu, jeho narodenie, s osobitnou stránkou k novému zrodeniu v kresťanskom zmysle, Je niečo významné v Ježišovej mladosti?, okrajová poznámka k rozporu „dvoch Ježišov - chlapcov“, „Krst v Jordáne u Jána Krstiteľa s osobitnou stránkou: Poznámky k súčasnému krstu, Ticho púšte, Pokušeniu, Svadbe v Káne (kresťanské názory na sexualitu, sympatie, náklonnosť a lásku), Svätá horlivosť „ (a názory na emócie), k „reči na hore“ (s názormi na porozumenie), Premieňanie Ježišove na hore Tabor, Požadovanie „znamení“, Vzkriesenie Lazára, „Ovce", Kristus a umývanie nôh a pomazanie v Betánii (dôležité hľadiská kresťanskej spirituality), Posledná večera, zajatie a bičovanie , korunovanie tŕňovou korunou a reči na rozlúčku, ukrižovanie a položenie do hrobu s pokynmi z kresťanskej mystiky, otázka prázdneho hrobu, „zostúpenie do pekiel“, vystúpenie do raja, vzkriesenie, nanebovzatie, vystúpenie, udalosti cez Turíce, Ježišov obraz. Časť 2: Zjavenie apoštola Jána, Ako zaobchádzať s proroctvami, k obsahu Jánovej Apokalypsy: 7 cirkví - s osobitnou stránkou k dnešným cirkviam prípadne teologickým smerom a k ekuméne. Sedem pečatí. Sedem trúb. „Sedem hromov“ a dvaja svedkovia. Žena a drak. Sedemhlavé zviera z mora. Šelma zo zeme s dvoma rohmi. „Posledných sedem rán a koniec Babylona“ ...návrat Krista. (Skutočná „tisícročná ríša mieru“. „Nové nebo“, nová zem a „Nový Jeruzalem“. Záverečná kapitola: Kresťanskosť. Tabuľka: Kresťanský názor - „vo svete, nie však zo sveta“, „tretia cesta“. Upozornenie na kvalitu zobrazenia, tlačené znenie a práva. Formulár E-mail. Časť 3: Ďalšie témy: Modlitba za mier, život na zemi; Základy etických hodnôt; (Krátka oprava moderných pokusov o „odhaľovanie všetkého o Ježišovi"); Prírodné vedy a viera v Boha; Ježiš Kristus a otázky výživy; Ježiš Kristus a uzdravovanie; Ku kresťanskému požehnaniu; Nárek ako možná súčasť kresťanskej praxe; Kresťanská cesta k zvládnutiu životných udalostí; Kresťanské pohľady na hospodárstvo a sociálne otázky; Kresťanské pohľady na spoločnosť a politiku; Filozofia a kresťanstvo - komentár k Habermasovej prednáške „Viera a vedenie“; Všeobecné kresťanské hľadiská pre ekologické otázky; Nezrodený život; ... Časť 4: Starý zákon a židovské náboženstvo a Ježiš Kristus; Zarathustra; Ježiš Kristus a islam; budhizmus; hinduizmus; Všeobecné hľadiská k prírodným náboženstvám; ...

 

Modlitba za mier, život a Zem

Bože, môj Pôvodca, moja Pomoc a moja Nádej!

V jednote s Ježišom Kristom Ti ďakujem za Všetko, čo od Teba prichádza;

Prepáč mi to, čo ma od Teba vzďaľovalo;

prosím, nechaj ma v pokoji tvoriť s pomocou Tvojho Ducha.

 

Veď ma, aby som neškodil iným na ich ceste k Tebe;

veď ma k tomu, aby som pomáhal Druhým tak, ako si Ty želáš;

chráň ma na mojej ceste*.

 

Veď ľudí k tomu, aby zanechali rozhodovanie o živote a smrti v Tvojich rukách**;

Pomôž tým, ktorí pracujú v prospech Tvojho diela;

Veď tento svet, aby prenikol do Tebou zasľúbeného nového veku.***

 

  *) Tu sa môžu zahrnúť aj Iní.

**) Tu možno zahrnúť aj podrobnosti, alebo ich potom spracovať meditatívnou úvahou ako 'Ukončiť striedanie násilia proti násiliu', 'Uniknúť násiliu riešením jeho príčin', 'Viesť mierový dialóg medzi tými náboženstvami, ktoré majú dobrú vôľu', ... . 

***)Lukáš 11:2; 21:31. Zjavenie 11:16; ... viď tiež Otčenáš, Matúš 6, 7-15. Boh môže rozdeľovať lásku, ktorú mu dávajú.

Modlitba a život a konanie v jej duchu patrí k sebe, Oboje sa vzájomne podporuje.


Biblia